Guia per a l'avaluació del rendiment i pla d'acció d'una empresa

▶️ Defineix una estratègia global d'avaluació del rendiment basada en el model de Quadre de Comandament Integral de Kaplan i Norton

▶️ Dissenya el pla estratègic i el pla d'acció de la teva companyia

▶️ Aprèn a vincular els objectius de negoci, els indicadors de rendiment i els KPI

Aconsegueix la guia completa

Què és el model de Kaplan i Norton?

El model de Kaplan i Norton, o també conegut com a Quadre de Comandament Integral, és una poderosa eina de gestió que brinda a les empreses la capacitat de convertir la seva estratègia en accions concretes i mesurables. Creat pels destacats acadèmics Robert Kaplan i David Norton en la dècada de 1990, aquest enfocament es fonamenta en quatre perspectives fonamentals: la financera, la del client, els processos interns i l'aprenentatge i creixement organitzacional. En incorporar indicadors de rendiment en cadascuna d'aquestes àrees, les organitzacions poden seguir de prop i de manera eficaç el seu avanç cap a la consecució dels seus objectius estratègics, permetent una gestió més eficient i una presa de decisions informada.

Què és un Quadre de Comandament Integral?

El Quadre de Comandament Integral és una eina essencial per a la gestió estratègica en les empreses. Aquest enfocament permet a les organitzacions traduir la seva estratègia en accions concretes i mesurables a través de quatre perspectives clau: la financera, la del client, els processos interns i l'aprenentatge i creixement organitzacional. En integrar indicadors de rendiment en cadascuna d'aquestes àrees, les empreses poden monitorar de prop el seu progrés cap a l'assoliment dels seus objectius estratègics, la qual cosa facilita una presa de decisions més informada i una gestió més eficient. Gràcies al Quadre de Comandament Integral, les empreses poden alinear les seves activitats diàries amb la seva visió a llarg termini, millorant així el seu acompliment i competitivitat en el mercat.

  • Perspectives Balancejades: El CMI considera múltiples perspectives per a avaluar l'acompliment d'una organització, incloent-hi aspectes financers, clients, processos interns i aprenentatge i creixement.
  • Enfocament Estratègic: Se centra en els objectius estratègics de l'organització, ajudant a alinear les activitats operatives amb els objectius a llarg termini.
  • Indicadors Clau d'Acompliment (KPIs): Utilitza indicadors acuradament seleccionats que reflecteixen el progrés cap als objectius estratègics establerts.
  • Comunicació i Transparència: Facilita la comunicació clara de l'estratègia i els objectius en tots els nivells de l'organització, fomentant la transparència i alineant als empleats amb la visió i els valors de l'empresa.
  • Alineació i Coordinació: Ajuda a alinear les iniciatives i activitats individuals amb els objectius organitzacionals, promovent la coordinació i coherència en totes les àrees de l'empresa.
  • Enfocament en Resultats a llarg termini: El CMI no sols se centra en indicadors financers a curt termini, sinó que també incorpora mesures d'acompliment que reflecteixen el valor a llarg termini creat per a totes les parts interessades.
  • Flexibilitat i Adaptabilitat: Pot adaptar-se a diferents tipus d'organitzacions i entorns canviants, permetent ajustos en l'estratègia i els indicadors segons sigui necessari.
  • Enllaç entre Estratègia i Acció: Connecta l'estratègia de l'organització amb accions concretes a través d'iniciatives i projectes específics dissenyats per a aconseguir els objectius estratègics.

 

Què és un KPI?

Un KPI, o Indicador Clau de Rendiment, és una mètrica específica utilitzada per a mesurar el progrés cap als objectius estratègics d'una organització. Aquests indicadors són fonamentals en el Quadre de Comandament Integral, ja que permeten a les empreses avaluar el seu rendiment en àrees clau com les finances, el client, els processos interns i l'aprenentatge organitzacional. En seleccionar acuradament els KPIs més rellevants per a la seva estratègia, les empreses poden monitorar de prop el seu acompliment i prendre decisions informades per a millorar la seva competitivitat i aconseguir l'èxit a llarg termini. Els KPIs són una eina poderosa que ajuda les organitzacions a mesurar, gestionar i optimitzar el seu rendiment en funció dels seus objectius estratègics, permetent una gestió més eficaç i una millora contínua en totes les àrees de l'empresa.

Descarrega-la ara!