dashboards qué son y para que sirven

Quadres de comandament (Dashboards)

Avui en dia les empreses acompanyen el procés de presa de decisions basades en dades (data-driven decisions) de quadres de comandament i informes corporatius que els porten una major visibilitat i comprensió dels seus resultats. Així mateix, els quadres de comandament també incrementen el control corporatiu sobre els processos comercials. 

Els quadres de comandament o dashboards serveixen per a representar les dades de manera visual —visualització de dades— i per a poder oferir un retrat clar sobre la realitat empresarial unint múltiples fonts de dades en una interfície única i degudament organitzada. 

Els quadres de comandament són l'eina que permet als directors de les empreses fer un seguiment de la seva activitat empresarial i dels seus indicadors de rendiment i KPIs. 

Què és un quadre de comandament o dashboard i per què serveix?

Un quadre de comandament és una eina empresarial que s'utilitza per a visualitzar mètriques i indicadors de rendiment de manera clara i comprensible. El seu objectiu principal és proporcionar una visió global d'una determinada àrea d'activitat empresarial i ajudar els líders a prendre decisions informades.

Similar a un full de càlcul d'Excel, un quadre de comandament recopila conjunts de dades i els presenta visualment en un sol lloc. La seva estructura, presentació i elements gràfics poden variar segons les necessitats de cada empresa, i poden incloure taules, gràfics, KPI (Indicadors Clau d'Acompliment), indicadors de rendiment, text i altres elements visuals.

Els quadres de comandament tenen com a objectiu facilitar la comprensió de qualsevol àrea del negoci per als responsables de la presa de decisions, així com monitorar l'activitat i seguir l'evolució del negoci en general.

Un quadre de comandament o dashboard es pot utilitzar per a analitzar i estudiar diferents unitats de negoci o parts específiques de l'activitat empresarial. Per tant, és comú que les organitzacions comptin amb múltiples quadres de comandament, com un per a cada departament, un per a un segment de clients particular o fins i tot un per a analitzar projectes específics.

captura dashboard cuadro de mando bismart customer journey

 
Quins indicadors són rellevants en un quadre de comandament?

Un quadre de comandament pot incloure una varietat d'indicadors, però és important seleccionar aquells que siguin rellevants per a l'anàlisi que es desitja realitzar. Per exemple, si es desitja avaluar el rendiment del departament de vendes d'una empresa, es poden incloure indicadors com el nombre de nous clients, les negociacions en curs, les vendes tancades, entre altres.

D'altra banda, si es pretén analitzar l'avanç d'un projecte o una iniciativa específica, es poden considerar mètriques relacionades amb les hores treballades, la productivitat, els resultats obtinguts i la rendibilitat en funció de les hores invertides, entre altres.

Qui utilitza un quadre de comandament en una empresa?

El quadre de comandament és principalment utilitzat pels responsables de la presa de decisions i l'anàlisi de la productivitat d'una àrea de negoci en particular. Per tant, pot ser utilitzat tant pel CEO d'una empresa com per caps de departament, gerents de projecte, supervisors d'àrea, entre altres. No obstant això, també existeixen casos en els quals altres empleats poden utilitzar quadres de comandament per a fer un seguiment del seu propi treball o analitzar el rendiment de projectes específics.

Per exemple, en el departament de màrqueting, és comú que tots els membres de l'equip utilitzin el quadre de comandament per a analitzar l'acompliment de les seves iniciatives, monitorar campanyes, i altres.

Descobreix en major profunditat quines característiques ha de tenir un quadre de comandament i com es vincula a l'estratègia corporativa en el nostre webinar "Quadres de Comandament: Aclarint conceptes".

 

Quina és la diferència entre un dashboard i un report?

Tant els quadres de comandament com els informes són eines que faciliten la democratització de les dades en presentar-los de manera comprensible perquè qualsevol usuari pugui prendre decisions informades i aprofundir en l'activitat empresarial. No obstant això, és important destacar que un quadre de comandament no és el mateix que un informe o report i que compleixen funcions diferents.

Els quadres de comandament, també coneguts com dashboards, són eines de visualització que contenen la informació més important sobre un tema específic, generalment relacionada amb el rendiment del negoci, una àrea de negoci o un departament en particular. El seu propòsit és realitzar un seguiment del rendiment i ajudar en la presa de decisions empresarials.

En un quadre de comandament, la visió global és més rellevant que els detalls. La informació es presenta de manera concisa i clara en una sola pantalla, utilitzant mètriques, indicadors de rendiment i KPIs (Key Performance Indicators), amb l'objectiu d'orientar la presa de decisions estratègiques relacionades amb el negoci.

D'altra banda, els informes poden abordar assumptes de qualsevol abast i no necessàriament estan relacionats amb el rendiment empresarial, encara que poden incloure'l. Per exemple, un informe pot quantificar i fer un seguiment del progrés d'un projecte específic que, una vegada finalitzat, ja no serà rellevant.

Els informes corporatius solen constar de múltiples pàgines o seccions amb gràfics i taules per a representar la informació. A diferència dels quadres de comandament, els informes estan més orientats al detall i la precisió, amb l'objectiu de proporcionar una visió global basada en informació detallada i ben estructurada.

A més, és comú que els quadres de comandament generin més preguntes orientades a optimitzar aspectes del negoci que els informes. Una diferència clau entre ells és que els quadres de comandament tendeixen a ser dinàmics i perdurables, mentre que els informes solen tenir una data de caducitat i estan vinculats a projectes o temes de durada determinada.

En resum:

 • Els quadres de comandament són més complets, ja que integren en una sola pantalla la informació més rellevant d'una o diverses àrees de negoci, amb l'objectiu de monitorar i obtenir conclusions a partir d'una visió global.
 • Els reports s'enfoquen en un sol tema i el tracten de manera més detallada i minuciosa, generalment en múltiples pàgines. A més, els informes impliquen una major granularitat que els quadres de comandament.

 


Quan utilizar un quadre de comandament?

L'elecció entre quadres de comandament i informes depèn de les característiques i necessitats específiques de cada organització, basant-se en la seva lògica de negoci. En general, els quadres de comandament s'utilitzen per a representar gràficament aspectes relacionats amb l'activitat empresarial en general que requereixen un seguiment continu al llarg del temps. Aquestes eines estan dissenyades per al diagnòstic i són ideals per a quantificar l'assoliment d'objectius empresarials i visualitzar l'evolució del rendiment del negoci. Els quadres de comandament proporcionen informació clau per a assessorar els directius i gerents en la presa de decisions importants. No et perdis els nostres 12 consells indispensables per a crear un quadre de comandament.

Quan utilizar un informe?

Els informes s'utilitzen quan es necessita realitzar una anàlisi exhaustiva sobre un aspecte específic durant un període de temps definit. Són l'eina adequada per a realitzar un seguiment detallat i profund d'una àrea temàtica en particular durant un període de temps limitat. En Bismart, com a soci de Microsoft en Power BI, desenvolupem els nostres informes i quadres de comandament utilitzant aquesta eina. El nostre equip d'experts en Power BI ha creat un llibre electrònic que recopila les 21 millors pràctiques per a crear informes en Power BI, basades en la seva àmplia experiència.

 

Tipus de quadres de comandament

El diseño de un cuadro de mando es de vital importancia para su efectividad en la gestión empresarial. Sin embargo, para que cumpla con su propósito, es necesario adaptarlo adecuadamente. Un cuadro de mando debe ser diseñado teniendo en cuenta su audiencia y coherente con su propósito específico. Dependiendo de su función, destinatarios y el contexto que busca representar, se pueden identificar cuatro tipos de cuadros de mando

El disseny d'un quadre de comandament és de vital importància per a la seva efectivitat en la gestió empresarial. No obstant això, perquè compleixi amb el seu propòsit, és necessari adaptar-lo adequadament. Un quadre de comandament ha de ser dissenyat tenint en compte la seva audiència i coherent amb el seu propòsit específic. Depenent de la seva funció, destinataris i el context que busca representar, es poden identificar quatre tipus de quadres de comandament:

 • Quadre de comandament integral
 • Quadre de comandament per a executius
 • Quadre de comandament analític
 • Quadre de comandament operatiu 

 

1. Quadre de comandament integral 

Una de les aplicacions més comunes dels quadres de comandament és l'avaluació i seguiment de l'acompliment empresarial. Les empreses utilitzen els dashboards per a visualitzar de manera gràfica les mètriques relacionades amb la seva activitat i supervisar el seu rendiment al llarg del temps.

En la dècada de 1990, l'enfocament per a comprendre i avaluar el rendiment empresarial va experimentar un canvi significatiu quan Kaplan i Norton van introduir el concepte del "Quadre de Comandament Integral". Aquest enfocament va transformar la forma en què s'analitza el rendiment empresarial en proporcionar una visió completa de l'activitat, en contrast amb la perspectiva limitada que se centrava únicament en mètriques financeres.

Avui en dia, la majoria de les empreses utilitzen la perspectiva del CMI de Kaplan i Norton per a monitorar el seu rendiment, ja que analitzen múltiples aspectes de la seva activitat. No obstant això, encara persisteix una certa confusió sobre què és exactament un CMI i, més encara, sobre com ha de ser i per què no qualsevol dashboard pot considerar-se un quadre de comandament integral.

Un Quadre de Comandament Integral (CMI) és una eina que s'utilitza per a representar i avaluar de manera integral l'activitat empresarial. El seu objectiu és traduir tots els aspectes que conformen l'estratègia i missió d'una organització en un conjunt d'indicadors de rendiment. Aquests indicadors estableixen un sistema de gestió i mesurament estratègic que permet a les empreses calibrar i donar seguiment a les estratègies i accions implementades per a millorar el seu rendiment.

És important destacar que un CMI no és simplement qualsevol quadre de comandament. Ha d'incloure tots els aspectes relacionats amb el pla estratègic i d'acció d'una empresa, els quals es representen a través d'indicadors de rendiment i KPIs (Key Performance Indicators). Des de la perspectiva del CMI, tots els indicadors de rendiment han d'estar vinculats a un objectiu empresarial que, al seu torn, forma part del pla estratègic i d'acció de l'organització.

El Quadre de Comandament Integral integra tots els elements que conformen l'estratègia empresarial i s'utilitza per a avaluar i ponderar l'evolució del rendiment empresarial, el resultat de les estratègies i accions implementades, i, en definitiva, per a avaluar com avança un negoci cap a l'assoliment dels seus objectius.

Si desitges obtenir més informació sobre com crear un CMI, com definir els indicadors de rendiment i KPIs, així com el seu càlcul, et convidem a descarregar la nostra "Guia per a l'avaluació del rendiment empresarial i el pla d'acció d'una empresa".

Descarrega la guia

 

Diferències entre un Quadre de Comandament Integral i un Dashboard

Tant el Quadre de Comandament Integral com el dashboard exerceixen funcions diferents en una organització. El Quadre de Comandament Integral és un sistema estructurat dissenyat per a ajudar les empreses a optimitzar el seu rendiment empresarial i prendre decisions que configuren el seu pla estratègic i d'acció. Per tant, és crucial que les empreses comprenguin l'enfocament estratègic del Quadre de Comandament Integral i l'implementin en concordança amb els seus principis i la seva lògica de negoci.

A més del seu ús i enfocament diferenciat, el disseny i contingut d'un dashboard i un Quadre de Comandament Integral també presenten diferències.

El Quadre de Comandament Integral visualitza els objectius comercials, els KPIs (indicadors clau de rendiment) i els indicadors de rendiment, i proporciona una representació completa del pla estratègic de l'organització, a partir del qual s'estableix el pla d'acció. A més, ha d'ajudar els alts directius a comunicar l'estratègia empresarial.

D'altra banda, un dashboard visualitza indicadors relacionats amb un aspecte específic de l'activitat empresarial i serveix per a fer un seguiment dels objectius específics del projecte o iniciativa en qüestió.

Pel que fa al disseny i contingut, el Quadre de Comandament Integral ha d'incloure:

 • Un mapa estratègic que reflecteixi tots els objectius empresarials establerts per l'organització i la seva posterior transformació en indicadors de rendiment i KPIs.
 • Una matriu que contingui tots els objectius estratègics, KPIs i indicadors de rendiment.
 • Utilització de colors, alertes i altres mesures d'avaluació que representin visualment si el rendiment i el compliment dels objectius empresarials es troben dins dels paràmetres acceptables per l'empresa, i com evoluciona l'activitat.

 

D'altra banda, el disseny i contingut d'un dashboard pot variar àmpliament i dependrà de l'aspecte específic que es desitja analitzar. No obstant això, la majoria dels dashboards solen incloure gràfics, taules i altres elements visuals que representen els objectius operatius i els indicadors de rendiment a curt i mitjà termini de l'àrea en anàlisi.

En resum, podríem dir que un Quadre de Comandament Integral o dashboard ens mostra el que estem fent, mentre que un Quadre de Comandament Integral ens informa si ho estem fent bé o no.

Característiques i beneficis dels indicadors de rendiment

Els indicadors de rendiment exerceixen un paper crucial en un quadre de comandament efectiu. Perquè siguin útils, és fonamental que compleixin amb unes certes característiques. Aquí es presenten les 5 característiques clau que han de tenir els indicadors:

 • Accionables: Els indicadors han de permetre que totes les persones en l'organització puguin influir en el seu resultat a través de la seva activitat. Han de ser eines pràctiques que impulsin la presa de decisions i l'acció.
 • Quantificables: El mesurament dels indicadors ha de ser objectiva i observada de manera estadística. No han de dependre de criteris subjectius, assegurant així l'objectivitat en la seva avaluació.
 • Comprensibles: Els indicadors han de ser comprensibles per a tots els membres de l'empresa. És important que estiguin a l'abast de tots i s'expressin en un llenguatge clar i accessible, especialment els indicadors estratègics.
 • Repetibles: Els indicadors han de ser repetibles i aplicables al llarg del temps. Un indicador de rendiment que només s'aplica en un mes o per a un projecte específic té un valor limitat. Han de ser utilitzables de manera constant per a avaluar l'acompliment i prendre decisions informades.
 • Oportuns: La funció primordial d'un indicador de rendiment és proporcionar informació rellevant sobre el que es desitja conèixer. Han de ser capaços de brindar la informació adequada en el moment oportú per a recolzar la presa de decisions.
 • A més, els indicadors de rendiment ofereixen una sèrie de beneficis per als organitzacions:
 • Donin suport als objectius empresarials, la presa de decisions i la implementació d'accions. Els indicadors permeten mesurar el progrés cap als objectius establerts i proporcionin informació clau per a prendre decisions estratègiques i accions concretis.
 • Fomentin un ambient d'aprenentatge, col·laboració i millora contínua. Els indicadors ajuden a identificar àrees de millora i errors potencials. En exposar-els en reunions de treball o de direcció, és fomenta el debat i s'impulsa un procés de millora constant.
 • Enforteixen el treball en equip i alineïn els objectius de l'organització. Una definició adequada dels indicadors garanteix que tots els membres de l'empresa estiguin alineats per a aconseguir els objectius estratègics. A alinear els indicadors amb l'estructura de la companyia, és fomenta el treball en equip i s'aconsegueix una major cohesió organitzacional.
 • Promouen el creixement personal i la transparència. Compartir indicadors fomenta la transparència en totes els àrees de l'empresa. A més, l'enfocament en els indicadors estimula el creixement personal i l'assoliment dels objectius empresarials.


En resum, els indicadors de rendiment efectius posseeixen característiques clau i ofereixen beneficis significatius per als organitzacions, impulsant la presa de decisions, l'aprenentatge, el treball en equip i el creixement.


Consells i bones pràctiques per als indicadors empresarials

La definició d'indicadors de rendiment és un pas estratègic crucial per a qualsevol empresa. A continuació, es presenten algunes recomanacions i bones pràctiques per a establir indicadors efectius:

 • Reflexionar sobre la utilitat de cada indicador: És important dedicar temps a reflexionar sobre la utilitat de cada indicador. Abans de triar un indicador, hem de preguntar-nos per què el necessitem, si realment ens ajudarà a mesurar el que volem aconseguir i si és rellevant per als nostres objectius.
 • Limitar la quantitat d'indicadors clau: Algunes empreses tenen una gran quantitat d'indicadors, però l'excés d'informació pot ser tan perjudicial com la falta d'ella. Es recomana establir un màxim de dos indicadors clau per objectiu o àrea de negoci. Si es necessiten més indicadors, és important considerar la seva rellevància en segon pla.
 • Realitzar un seguiment i anàlisi dels indicadors: Una vegada que s'estableixen els indicadors, és fonamental dedicar temps al seguiment i anàlisi d'aquests. Per a fomentar la millora contínua, és necessari analitzar periòdicament les dades dels indicadors i utilitzar-los com a base per a la presa de decisions informades.
 • Utilitzar indicadors inductors: Els indicadors inductors són aquells que prediuen resultats futurs. Per exemple, si un indicador de vendes mensuals apareix en vermell en el quadre de comandament, no podem canviar el resultat del mes passat. No obstant això, els indicadors inductors permeten anticipar resultats futurs basats en indicadors previs i aplicant una lògica de causa i efecte. Això ens brinda l'oportunitat de corregir resultats adversos i evitar problemes abans que ocorrin.

En resum, en establir indicadors empresarials, és important reflexionar sobre la seva utilitat, limitar la seva quantitat, realitzar un seguiment i anàlisi, i utilitzar indicadors inductors. Aquestes pràctiques contribueixen a l'efectivitat dels indicadors i al procés de presa de decisions per al creixement i l'èxit de l'empresa.


2. Quadre de comandament per a executius

Un quadre de comandament per a executius és un tipus de dashboard dissenyat específicament per als alts directius d'una empresa. El seu objectiu principal és ajudar els executius a prendre decisions basades en dades (data-driven decisions).

Per tant, un quadre de comandament per a executius és un dashboard que proporciona informació altament rellevant sobre l'estat de l'empresa i ha de ser capaç de presentar la realitat empresarial en una sola pàgina, permetent als executius arribar a conclusions i prendre decisions de manera ràpida però exhaustiva.

A diferència d'uns altres dashboards més especialitzats, aquest tipus de quadre de comandament compleix una funció essencial de contar una història. Per tant, és important presentar la informació de manera comprensible perquè el públic objectiu no hagi de fer un gran esforç per a entendre-la.

Un quadre de comandament dirigit a executius ha de ser altament interpretatiu i propiciar conclusions en lloc de fomentar l'exploració de dades.

Per descomptat, qualsevol dashboard ha de permetre la possibilitat d'investigar i explorar la informació en major detall (drill-down), incloent-hi accés directe a les fonts de dades per a la seva consulta si és necessari. No obstant això, mentre que l'exploració de dades pot ser més freqüent en altres tipus de dashboards, un quadre de comandament per a executius ha de fomentar tot el contrari. És a dir, presentar les dades de manera que siguin fàcilment interpretables sense la necessitat d'aprofundir en ells. No obstant això, si es requereix una exploració més detallada, la usabilitat del quadre de comandament ha de ser adequada perquè els usuaris amb poca experiència tècnica puguin analitzar les dades de manera fàcil, ràpida i intuïtiva.

Además, es crucial que el cuadro de mando para ejecutivos incorpore una narrativa adecuada que no dé lugar a interpretaciones diversas y, sobre todo, a confusiones o interpretaciones erróneas. En este sentido, la visualización de datos y la elección de elementos visuales en el cuadro de mando son de vital importancia. Los elementos visuales en un cuadro de mando para ejecutivos deben ser claros, estar debidamente etiquetados y poder explicarse por sí mismos. Un gráfico o visual con múltiples dimensiones, una gran cantidad de variables y datos será poco efectivo.

En resumen, si este tipo de cuadro de mando se presenta ante una sala con 8 ejecutivos, todos deberían llegar a las mismas conclusiones y entender la misma historia. De lo contrario, el dashboard no estaría cumpliendo su función.

Com crear un Quadre de Comandament per a Executius

Quan es tracta de dissenyar un quadre de comandament per a executius, hi ha diversos passos clau que s'han de seguir. A continuació, es presenten les millors pràctiques per a crear un informe en Power BI, una eina àmpliament utilitzada en business intelligence.

Definir l'objectiu principal i els objectius específics del quadre de comandament

Abans de començar a dissenyar el quadre de comandament, és fonamental dedicar temps a determinar què es desitja mostrar, quin és l'objectiu principal en relació amb els objectius empresarials i com organitzar les dades perquè el missatge arribi clarament als executius. Aquest pas és especialment important en aquesta mena de quadre de comandament, ja que no sols es tracta de triar quina informació mostrar, sinó també quina informació destacar i com ordenar-la, justificant les raons darrere de la selecció.

Seleccionar les mètriques i indicadors clau de rendiment (KPI) apropiats

En un quadre de comandament per a executius, les dades i la informació es presenten generalment com a indicadors de rendiment i KPI relacionats amb el rendiment empresarial. És crucial triar les dades i la informació adequats per a incloure en el quadre de comandament, així com seleccionar les mètriques i indicadors de rendiment apropiats. Si no es trien correctament o s'apliquen de manera incorrecta, el quadre de comandament mancarà de sentit i no complirà el seu propòsit.

Utilitzar elements visuals adequats

Una vegada que s'hagi decidit quina informació mostrar i que mètriques i indicadors utilitzar, és important determinar com representar visualment la informació perquè sigui comprensible i efectiva. En un quadre de comandament per a executius, és fonamental seleccionar elements visuals clars, fàcils d'entendre, visualment atractius, interactius i simples. Existeixen diverses opcions d'elements visuals disponibles en Power BI, i és recomanable triar aquells que s'ajustin millor a les necessitats del quadre de comandament.

Verificar que la història que es conta sigui la correcta

A mesura que el quadre de comandament va prenent forma, és recomanable fer una pausa i avaluar si compleix amb els objectius establerts a l'inici. Polir la narrativa del quadre de comandament és essencial, i eines com Power BI faciliten la creació d'històries basades en dades. Si es considera que el missatge del quadre de comandament no és l'adequat, no és comprensible o la informació és massa extensa o complexa perquè els directors puguin analitzar-la i prendre decisions ràpides, és necessari retrocedir i replantejar el contingut i el disseny del quadre de comandament.

Prioritzar la usabilitat i l'experiència de l'usuari

La usabilitat i l'experiència de l'usuari són elements clau en qualsevol quadre de comandament, però adquireixen una major importància en aquesta mena de dashboard. Els executius i alts directius solen tenir un perfil no tècnic, per la qual cosa la navegació per les pantalles, els elements visuals i les dades pot resultar-los més difícil en comparació amb altres rols. Per tant, és fonamental cuidar la usabilitat i l'experiència de l'usuari, i triar una plataforma de creació de quadres de comandament com Power BI, que fomenti aquestes característiques.

Validar la informació amb empleats que no tinguin un perfil tècnic

Abans de presentar o implementar el quadre de comandament, és recomanable validar la informació amb empleats que tinguin poca experiència tècnica. Aquestes persones, al no estar familiaritzades amb el tema, la informació i el propòsit del quadre de comandament, podran brindar una perspectiva objectiva i assegurar-se que el quadre de comandament reflecteixi la història que es desitja contar.

En seguir aquestes millors pràctiques, es podrà crear un quadre de comandament efectiu i orientat als executius, que els brindi la informació necessària per a prendre decisions basades en dades de manera ràpida i precisa.

3. Quadre de comandament analític 

Un quadre de comandament analític és una eina poderosa dissenyada per a estimular l'anàlisi de dades. Si bé està dirigit principalment a analistes i científics de dades, també pot ser utilitzat per comandaments intermedis, especialment directors de departament, que necessiten prendre decisions i avaluar el rendiment de les seves àrees de negoci.

A diferència dels quadres de comandament per a executius, els quadres de comandament analítics solen contenir una gran quantitat d'informació i conjunts de dades extenses. La seva estructura és més complexa i menys intuïtiva en comparació amb altres tipus de quadres de comandament.

El que distingeix principalment a un quadre de comandament analític és el seu enfocament en l'anàlisi de dades històriques. La comparació i el contrast de dades entre múltiples variables són aspectes crucials en la ciència i anàlisi de dades. L'objectiu d'un quadre de comandament analític és proporcionar tota la informació necessària perquè les persones adequades puguin identificar tendències, realitzar comparatives, manipular variables i dimensions, i fer prediccions.

Els usuaris d'un quadre de comandament analític han de tenir la capacitat de comparar dades al llarg del temps per a verificar, per exemple, si les fluctuacions en el rendiment estan relacionades amb accions corporatives o amb altres forces externes, com el context socioeconòmic o l'estacionalitat. Per tant, l'ús de dades històriques és fonamental en aquesta mena de quadres de comandament. No sols ajuden a comprendre el present i descobrir les raons darrere de l'evolució del rendiment, sinó que també són essencials per a la previsió i la capacitat de fer prediccions futures.

Atès que els quadres de comandament analítics incorporen grans conjunts de dades històriques i una quantitat considerable d'informació, la visualització de dades juga un paper crucial. A diferència dels quadres de comandament per a executius, on els elements visuals ajuden els alts càrrecs a prendre decisions ràpides sense haver de consultar les dades directament, en els quadres de comandament analítics, els elements visuals s'utilitzen per a representar de manera visual i clara grans quantitats de dades que es poden consultar, combinar i explorar en major profunditat.

L'exploració i la interacció són requisits fonamentals en qualsevol quadre de comandament analític. Els usuaris han de poder interactuar amb les dades i els elements visuals, realitzar exploracions i anàlisis. Per tant, elements com a taules dinàmiques, filtres interactius i desglossaments són molt útils en aquesta mena de quadres de comandament.

Atès que els quadres de comandament analítics són eines més complexes que altres tipus de dashboards, requereixen un nivell de comprensió i coneixement en àrees de dades, estadístiques i anàlisis que és possible que la treballadora mitjana d'una empresa no posseeixi. Les dades en un quadre de comandament analític solen ser complexos, igual que les anàlisis per als quals s'han dissenyat. Per tant, és recomanable restringir l'accés a aquesta mena de quadres de comandament a perfils més analítics i científics dins de l'empresa, mitjançant l'assignació de permisos d'usuari. D'aquesta manera, garantim que només els usuaris adequats puguin accedir i treballar en aquest quadre de comandament.

4. Quadre de comandament operatiu

Un quadre de comandament operatiu o operacional (CMO) és un tipus de dashboard empresarial dissenyat per a monitorar l'acompliment de les operacions i àrees específiques d'un negoci. La seva funció principal és realitzar un seguiment i avaluar el rendiment i l'execució dels processos i activitats en curs.

Per tant, les dades incloses en un quadre de comandament operatiu són principalment dades operacionals. Aquest tipus de dashboard incorpora indicadors de rendiment i KPI operacionals relacionats amb l'acompliment dels processos i activitats d'una determinada àrea de negoci d'una corporació. Exerceix un paper vital en qualsevol organització en fer un seguiment d'una àrea funcional específica i de les diverses operacions en curs relacionades amb aquesta àrea.

A diferència d'altres tipus de quadres de comandament, el quadre de comandament operatiu se centra en proporcionar una visió de la realitat a curt i mitjà termini, ja que és una eina de suport per a la presa de decisions urgents. No obstant això, igual que la majoria dels dashboards, les dades històriques també exerceixen un paper important en aquesta mena de quadre de comandament, ja que la comparació entre períodes temporals és rellevant per a la presa de decisions. En el cas del quadre de comandament operatiu, les comparacions solen realitzar-se a nivell mensual, trimestral o quadrimestral, sense abastar períodes més llargs.

A més de ser l'eina principal per a revisar el progrés i el funcionament de les àrees de negoci, el quadre de comandament operatiu resulta crucial per a identificar errors o àrees de millora, i anticipar-se a possibles problemes relacionats amb les operacions i els processos en curs.

No obstant això, en dissenyar un bon quadre de comandament operatiu, és important tenir en compte les seves limitacions i respectar-les. Encara que aquest tipus de dashboard explora les diverses operacions empresarials, proporciona una visió limitada de l'activitat empresarial i no ha de confondre's amb un quadre de comandament integral, ja que no és un instrument de gestió estratègica global, sinó que s'enfoca en àrees de negoci específiques i en un període de temps més delimitat en comparació amb un Quadre de Comandament Integral (CMI).

Com crear un quadre de comandament operatiu (CMO) en 5 passos?

El procés de disseny d'un quadre de comandament operatiu (CMO) segueix cinc passos clau que t'ajudaran a crear un dashboard efectiu i centrat en les operacions empresarials. Vegem com pots dur a terme aquest procés:

Definir el propòsit i els objectius: Igual que amb qualsevol dashboard, és fonamental començar definint el propòsit del quadre de comandament i identificar els objectius de negoci que desitges representar. Transforma aquests objectius en indicadors de rendiment clars i mesurables.

Establir els KPI i indicadors de rendiment: Una vegada que tens clars els objectius que desitges mesurar, és hora de definir els KPI i indicadors de rendiment que t'ajudaran a avaluar el progrés cap a aquests objectius al llarg del temps. Aquests indicadors han de ser rellevants i proporcionar informació valuosa sobre l'acompliment de les operacions i processos específics.

Identificar i recopilar les dades necessàries: Les dades són la base de qualsevol quadre de comandament. Assegura't d'identificar les dades necessàries per a mesurar els KPI i indicadors de rendiment establerts. Si les dades ja estan disponibles, verifica que estiguin en un format compatible i llestos per a la seva anàlisi. En cas contrari, recopila les dades requerides. Si les dades provenen de diferents fonts amb formats diferents, hauràs de realitzar un procés d'integració de dades perquè siguin coherents i comparables.

Utilitzar una eina d'intel·ligència empresarial (BI): Per a crear un quadre de comandament operatiu, necessitaràs una eina d'intel·ligència empresarial (BI) que et permeti convertir les dades en informació i el coneixement. Pots utilitzar eines com Power BI, que proporcionen capacitats de visualització i anàlisi de dades poderoses.

Dissenyar la visualització de dades: Una vegada que les dades s'han integrat en el quadre de comandament, és el moment de treballar en l'estructura i el disseny del dashboard. La visualització de dades exerceix un paper crucial en l'efectivitat del quadre de comandament. Si estàs utilitzant una eina com Power BI, tria els visuals adequats que s'ajustin a les teves necessitats i ajudin a transmetre la informació de manera clara i concisa.

Recorda que un quadre de comandament operatiu se centra en el seguiment i l'avaluació de les operacions empresarials, per la qual cosa és important definir els objectius, seleccionar els indicadors de rendiment adequats, recopilar i preparar les dades necessàries, utilitzar una eina de BI i dissenyar visualitzacions efectives. Amb aquests passos, podràs crear un quadre de comandament operatiu que et brindi informació valuosa per a la presa de decisions.

Avantatges i beneficis d'un dashboard

Els avantatges i beneficis que aporten els quadres de comandament i dashboards són nombroses, entre les quals destaquem les següents:

 • Ofereixen informació objectiva sobre el rendiment de l'empresa i ofereixen una base de coneixement sòlida sobre la qual prendre decisions.
 • La informació objectiva dels quadres de comandament mostra àrees i punts de millora dins de l'empresa, de manera que la direcció pot fer canvis segons sigui necessari.
 • No obstant això, sense una solució tecnològica adequada la seva implantació és tediosa i aporta molts inconvenients:
 • Importants esforços cada mes per a l'elaboració manual dels informes.
 • Alta probabilitat d'error en realitzar càlculs de manera manual (Excel).
 • Discussions en els comitès per si la dada és correcta o no, si l'he obtingut de tal lloc o un altre, o si s'ha calculat d'una manera o un altre… En lloc de centrar els esforços a analitzar els resultats i prendre decisions, les reunions se centren en la interpretació de les dades.
 • La informació no està actualitzada o disponible quan es requereix.
 • Es disposa d'una foto estàtica (en la majoria de cas mensual) sense possibilitat d'anàlisi temporal.
 • Informes molt estàtics, poc atractius i amb mínimes possibilitats d'interacció o anàlisi.
 • Obtenir una visió global del negoci: El quadre de comandament integral proporciona una visió completa de l'activitat empresarial i la seva evolució al llarg del temps. Això permet als responsables de la presa de decisions identificar informació rellevant, avaluar estratègies empresarials i comprendre les raons darrere dels resultats.
 • Estimular noves estratègies i oportunitats de negoci: L'objectiu principal d'un quadre de comandament és convertir dades i mètriques en informació fàcilment comprensible per a impulsar la presa de decisions. En aquest sentit, el quadre de comandament fomenta la generació de noves estratègies de negoci i la millora de les existents en identificar insights i tendències significatives.
 • Reduir riscos: La informació del quadre de comandament ha d'actualitzar-se constantment, gairebé en temps real, perquè els responsables d'analitzar àrees específiques del negoci puguin detectar possibles desafiaments o obstacles i abordar-los de manera oportuna, evitant així possibles riscos.
 • Millorar la comunicació interna: En una empresa, és comuna que els responsables dels departaments i els càrrecs directius realitzin reunions periòdiques per a analitzar el rendiment de cada àrea de negoci. Comptar amb una eina poderosa de presentació i anàlisi com el quadre de comandament millora la comunicació interna entre els diferents departaments i facilita l'intercanvi d'informació dins de l'organització


 

Eines per a crear quadres de comandament

L'eina per excel·lència per a la creació de dashboards i reports de negoci és Microsoft Power BI. En Bismart, com gold partner preferent a Espanya de Microsoft, treballem amb Power BI, ja que és l'eina que ens permet treballar amb millor qualitat i seguretat de les dades.

Power BI utilitza gràfics visuals per a mostrar la informació amagada en les dades. Hi ha moltes maneres de representar dades i és una gran habilitat conèixer-les i saber aplicar-les adequadament al context i necessitats de cada empresa.

Com implementar un quadre de comandament amb èxit?

Les organitzacions utilitzen els quadres de comandament i dashboards com a eines per a realitzar el seguiment i anàlisi dels seus indicadors i resultats. La implementació d'un quadre de comandament o dashboard implica un procés de millora contínua, en el qual s'han de fer canvis periòdics per a adaptar-se a les circumstàncies actuals i ajustar els indicadors als objectius de l'organització.

És important tenir en compte que els quadres de comandament i dashboards requereixen un període d'adaptació per a avaluar si el seu disseny, usabilitat i anàlisi estan alineats amb l'estratègia empresarial i les necessitats dels usuaris. Això permetrà un diagnòstic adequat dels resultats i facilitarà la presa de decisions.

No obstant això, la implementació d'aquestes solucions tecnològiques planteja desafiaments, com la gestió del temps, el coneixement de la situació actual de l'empresa, la participació dels alts executius, la definició de prioritats i objectius estratègics, i la identificació de variables crítiques necessàries per al control de cada àrea funcional.

En primer lloc, és important definir correctament els indicadors de rendiment i KPI que es mostraran en el panell de control, assegurant una lectura coherent. Això implica considerar aspectes com la finalitat dels indicadors, el mètode de càlcul i la font de les dades. El nombre d'indicadors ha de ser adequat, evitant tant la falta com l'excés d'informació, ja que tots dos poden resultar problemàtics.

La disponibilitat i qualitat de les dades necessàries per al càlcul dels indicadors són fonamentals per a assegurar que la informació estigui sempre disponible, minimitzar els esforços requerits per a obtenir les dades i garantir la seva veracitat.

A més, els criteris de visualització de dades i l'atenció a l'experiència de l'usuari són essencials per a facilitar l'ús i comprensió de la informació en el panell de control. S'ha de prestar especial cura a la presentació visual de les dades, assegurant una interfície intuïtiva i fàcil de navegar.

En resum, una implementació efectiva d'un panell de control requereix una selecció adequada d'indicadors, disponibilitat i qualitat de les dades, i una presentació visual acurada que optimitzi l'experiència de l'usuari. Aquests elements contribuiran al fet que el panell de control sigui una eina valuosa per a la presa de decisions informades dins de l'organització.

Les repercussions del soroll en la presa de decisions empresarials

En un estudi realitzat fa una dècada per investigadors de la Universitat de Princeton, es va examinar l'impacte de la qualitat de la informació en la presa de decisions. Quatre voluntaris i 19 rates de laboratori van participar en l'estudi. Els resultats van revelar que els participants no van tenir dificultats per a processar informació lògica i prendre decisions òptimes. No obstant això, quan es va introduir "soroll" extern, com a clics irrellevants, els enquestats van cometre errors i es van desviar de la millor opció.

Aquest fenomen pot manifestar-se en qualsevol àmbit i demostra la importància que els líders empresarials estiguin sempre atents al que ocorre en els seus equips, a tots els nivells de l'organització, així com als esdeveniments externs. L'accés a informació i dades de qualitat resulta fonamental perquè els executius puguin exercir la seva labor amb les majors garanties. No obstant això, l'excés d'informació pot generar soroll i dificultar la presa de decisions basades en dades.

Per a prendre decisions encertades, les empreses, especialment en els nivells directius, necessiten disposar d'informació precisa, rellevant i contextualitzada. Els líders han de comptar amb la capacitat i l'accés a tecnologies que els permetin filtrar el soroll i enfocar-se en la informació pertinent per a aconseguir els objectius establerts. En aquest context, els panells de control es converteixen en una eina essencial per a obtenir dades clares i precises, i així prendre decisions més fonamentades i efectives.

A continuació, resumim els elements que poden contribuir a l'èxit de la implementació d'un quadre de comandament:

Enfocament top-down: És important abordar el procés des d'una perspectiva estratègica, començant per definir les línies estratègiques i els objectius, per a després concretar les dades necessàries que permetran mesurar el grau de compliment d'aquests objectius.

Participació de l'Equip de Direcció: Comptar amb la implicació de l'equip directiu en les etapes inicials i finals del projecte és fonamental. Això assegura una correcta definició, revisió i validació dels resultats obtinguts.

Definició precisa dels indicadors: És essencial establir una clara definició dels indicadors per a assegurar que se'ls doni una única interpretació. Aspectes com la finalitat, el mètode de càlcul i l'origen de les dades ajuden a establir metadades adequades per a cada indicador.

Nombre adequat d'indicadors: Tant la falta d'informació com l'excés d'indicadors poden representar problemes. És necessari trobar un equilibri i seleccionar un nombre adequat d'indicadors que siguin rellevants i brindin una visió completa de la situació.

Disponibilitat i qualitat de les dades: Per a garantir l'èxit del quadre de comandament, és fonamental comptar amb dades disponibles i de qualitat per al càlcul dels indicadors. Això implica assegurar que la informació estigui sempre disponible, minimitzar els esforços requerits per a obtenir les dades i verificar la seva veracitat.

Eines orientades a l'usuari: És important utilitzar eines que siguin intuïtives i fàcils d'usar per als usuaris. Han de facilitar la comprensió dels resultats de manera visual i interactiva, destacant les troballes més rellevants en informes predefinits. A més, s'ha de permetre la generació d'informes ad hoc per a una millor anàlisi i diagnòstic dels resultats.

Més enllà del ja esmentat, els experts en reporting de Bismart, consideren que la implementació reeixida d'un quadre de comandament depèn de 10 factors clau:

 1. Qualitat de les dades: Abans d'implementar un quadre de comandament, és essencial considerar que la seva efectivitat depèn de la qualitat de les dades utilitzades. Per a assegurar que el quadre de comandament compleixi amb els objectius establerts, és fonamental comptar amb dades de qualitat. La presa de decisions encertades es basa en la qualitat de les dades, i el mateix ocorre amb els resultats obtinguts a través del quadre de comandament.

 2. Definició precisa dels indicadors: Una vegada garantida la disponibilitat i qualitat de les dades, és crucial definir correctament els indicadors de rendiment que s'utilitzaran en el quadre de comandament. La definició i establiment d'indicadors de rendiment i KPIs són passos decisius i complexos en l'estratègia d'intel·ligència empresarial i seguiment de l'activitat. Aquests indicadors estan estretament lligats als objectius comercials de l'empresa, per la qual cosa la seva correcta definició assegurarà un seguiment adequat.

 3. Quantitat d'indicadors de rendiment: A més del contingut dels indicadors, és important anar amb compte amb la quantitat d'indicadors utilitzats. Un quadre de comandament amb massa indicadors pot dificultar la comprensió del progrés de l'activitat, mentre que un dashboard amb pocs indicadors pot oferir una visió limitada del compliment dels objectius. És fonamental trobar l'equilibri adequat i seleccionar la quantitat adequada d'indicadors segons les necessitats específiques.

 4. Aproximació top-down per a la lectura del quadre de comandament: És essencial construir el quadre de comandament seguint una aproximació top-*down, mostrant en primer pla els indicadors de rendiment més importants i després els més específics. Aquesta aproximació permet visualitzar l'activitat des d'una perspectiva estratègica i permet l'exploració en profunditat perquè els usuaris puguin analitzar les dades des de diferents nivells de detall.

 5. Selecció del tipus de quadre de comandament: Cada organització pot comptar amb diferents tipus de quadres de comandament, ja que no tots serveixen per al mateix. Existeixen diversos tipus, com el quadre de comandament integral (CMI), el quadre de comandament per a executius, el quadre de comandament analític i el quadre de comandament operatiu (CMO). El disseny i contingut del quadre de comandament dependran del que es desitgi monitorar i del seu propòsit específic.

 6. Participació dels alts càrrecs: La implicació de l'equip de direcció i els alts càrrecs estratègics en les etapes inicials i finals del projecte d'implementació del quadre de comandament és fonamental. El quadre de comandament reflecteix l'estratègia empresarial, per la qual cosa és necessari que l'equip directiu revisi i validi els objectius comercials, la definició dels indicadors i l'aproximació general del quadre de comandament. A més, en les etapes finals del projecte, els alts càrrecs han de confirmar que el quadre de comandament compleix els objectius establerts, està ben construït, ofereix una lectura adequada i té un disseny i usabilitat adequats.

 7. Formació de l'equip i usuaris finals: Un quadre de comandament és una eina interactiva que requereix la participació dels usuaris finals. Per tant, és important proporcionar una formació específica als usuaris perquè puguin interactuar amb el quadre de comandament, comprendre les dades i extreure conclusions. La formació ha d'abastar tant els aspectes tècnics del quadre de comandament com la capacitat de comprensió dels indicadors de rendiment i la seva aplicació en la presa de decisions.

 8. Usabilitat del quadre de comandament: La usabilitat exerceix un paper fonamental en la capacitat dels usuaris per a treballar amb el quadre de comandament. Els usuaris finals solen tenir pocs coneixements tècnics, per la qual cosa és imprescindible que el quadre de comandament sigui fàcil d'usar i s'ajusti al nivell de coneixement dels usuaris.

 9. Interoperabilitat de les plataformes corporatives: Un quadre de comandament forma part d'un flux de dades que abasta des de la recopilació de dades fins a la presa de decisions basades en dades. Perquè el projecte funcioni correctament, és fonamental garantir la interoperabilitat del quadre de comandament amb altres plataformes i sistemes corporatius.

 10. Actualització en temps real del quadre de comandament: Un quadre de comandament no ha de ser estàtic, ja que està relacionat amb l'activitat i l'estratègia empresarial, que canvien constantment. Per tant, és important triar un quadre de comandament que permeti l'actualització en temps real de les dades, els indicadors de rendiment i fins i tot el disseny quan sigui necessari. A més, és recomanable que el quadre de comandament pugui establir alertes que notifiquin qualsevol anomalia en l'activitat.

Com crear un quadre de comandament amb Power BI?

La creació d'un dashboard o quadre de comandament a Power BI és una tasca comuna però pot resultar desafiadora per a aquells que no estan familiaritzats amb la plataforma. A continuació, et presento una versió modificada i original del text:

"Si estàs buscant crear un dashboard en Power BI de manera senzilla, aquí et brindarem els passos clau per a aconseguir-ho. Una dels grans avantatges de Power BI és que permet als usuaris generar quadres de comandament a partir de conjunts de dades, la qual cosa resulta fonamental perquè les empreses puguin realitzar un seguiment de la seva activitat empresarial i prendre decisions basades en dades concretes (data-driven decisions).

En l'àmbit empresarial, la creació de quadres de comandament s'ha tornat una pràctica habitual. Per això, Power BI ofereix l'opció de crear temes que permeten als analistes i científics de dades aplicar un disseny consistent en múltiples quadres de comandament, evitant així haver de construir cada dashboard des de zero. A més, es poden adaptar els quadres de comandament a la imatge corporativa de l'empresa.

Estàs llest per a aprofitar Power BI i convertir les teves dades en històries impactants? Descàrrega el nostre e-book i descobreix com crear el teu primer Power BI Dashboard en tan sols 5 passos senzills.

Descarga el e-book

 1. Selecciona el conjunt de dades a visualitzar

El primer pas per a crear el teu dashboard és triar el conjunt de dades que desitges representar visualment. Els quadres de comandament estan dissenyats per a visualitzar dades i fer que siguin comprensibles. Abans de començar a crear el dashboard, és important prendre's el temps necessari per a pensar i decidir quina informació desitges mostrar i per quin motiu.

És fonamental que el dashboard s'alineï amb els objectius de negoci i s'adapti a la lògica de l'empresa.

 1. Connecta les fonts de dades

És comú que les empreses necessitin incloure en un mateix dashboard conjunts de dades provinents de diverses fonts. Per a poder fer un seguiment efectiu de l'activitat empresarial, és necessari incloure dades de diferents àrees del negoci. En aquest sentit, la integració de dades i sistemes és clau, ja que la fragmentació de les dades en múltiples fonts i formats pot complicar el procés.

Si les dades estan integrades en una única font i format, simplement has de connectar aquesta font a Power BI utilitzant l'opció "Obtenir dades". No obstant això, si les dades resideixen en diferents fonts i tenen formats diversos, hauràs de seleccionar les diferents fonts de dades i després crear un model de dades que unifiqui el format perquè puguis utilitzar-los.

Si desitges explorar les propietats de les teves dades, en la pestanya "Campos" trobaràs una llista amb tots els camps de la base de dades, i en "Propietats" podràs veure les configuracions aplicables a les dades.

Una vegada que les dades tenen el format desitjat i són compatibles, obtindràs una cosa similar a això:

Imagen-d1-min

 1. Estableix relacions entre les taules

Com es mostra en la imatge anterior, Power BI organitza les dades en taules i estableix automàticament relacions entre elles quan detecta camps amb el mateix nom. No obstant això, és important revisar les relacions generades per Power BI i modificar-les en cas que siguin incorrectes o es desitgi establir un altre tipus de relació entre les dades.

Pots modificar les relacions en la secció "Model" > "Relacions" > "Administrar Relacions".

 1. Visualitza les dades

Com esmentem anteriorment, un quadre de comandament té com a objectiu principal representar les dades de manera visual, convertint-los en una cosa fàcil d'interpretar per a qualsevol persona i permetent la presa de decisions fonamentades.

Power BI és una de les millors eines del mercat quant a visualització de dades, i crear visualitzacions amb Power BI és bastant senzill. En la vista "Informe" trobaràs diferents gràfics i elements visuals que podràs utilitzar. Simplement selecciona els camps que desitges representar en el gràfic i especifica el càlcul que desitges realitzar per a cada valor.

Una vegada creat, pots modificar el format del visual en la secció "Format" i agregar informació addicional en "Analytics".

 1. Dissenya el quadre de comandament

A més de triar les visualitzacions, és important tenir en compte el disseny i format del dashboard. La disposició de la informació, l'ús de colors, grandàries i fonts de text poden marcar la diferència en fer que el quadre de comandament sigui fàcil de comprendre, conti la història que desitges transmetre i resulti efectiu segons els objectius per als quals va ser creat.

Un quadre de comandament útil sempre compleix una funció narrativa. La forma en què estructurem la informació, el disseny, els colors i el text són elements vitals per a construir una narrativa efectiva i adaptar el quadre de comandament a la imatge corporativa, ja sigui la pròpia o la d'un client si estàs desenvolupant el dashboard per a tercers.

Aquests són els 5 passos bàsics per a crear un quadre de comandament en Power BI. Per descomptat, existeixen moltes opcions avançades, com l'aplicació de segments, mesures, filtres i tooltips, per esmentar algunes.

Els millors visuals i gràfics de Power BI 

El vocabulari visual (Visual Vocabulary) és una completa guia visuals de Power BI que indiquen quin és el més idoni per a cada funció. Segons les dades que es vulguin mostrar, s'haurà d'optar per els uns o els altres.

Gif Comparativa Gartner Bismart BI

 

Si tens un dashboard creat per Bismart veuràs que els gràfics, visuals i custom visuals que hem posat no responen a un desig del consultor, sinó a un consens mundial sobre quines visuals Power BI s'usen en cada cas. 

Bismart recomana l'ús d'aquesta simbologia gràfica per a visualitzar dades concretes i representar la informació de forma més simple. Se'l coneix per diferents denominacions: dataviz, data visualization, visual vocabulary, data stories, Power BI visuals, better chart choices...

Sigui com sigui, el que has de saber és que existeix un vocabulari visual recolzat pel Financial Times Graphics Team i per Microsoft Power BI i Tableau per a facilitar l'elecció de gràfics per a representar dades.

El vocabulari visual no busca prescriure com han de fer-se els gràfics, sinó aprofitar les oportunitats d'usar-los juntament amb les paraules.

La creació d'aquest vocabulari visual es deu al fet que, com explicava el Financial Times, una part important de la societat no pot entendre els gràfics simples. Això és un problema greu, perquè en l'època de la postveritat és crucial saber moure's entre dades i informació per a poder formar opinions crítiques. A més, no és possible evitar-los i explicar les dades que contenen, perquè la informació que es transmet amb uns certs gràfics no sempre pot substituir-se per explicacions verbals. 

Una altra problemàtica relacionada amb la representació gràfica de les dades és que les empreses que fan dashboards són expertes en tractament de dades, però no estan formades per a saber compartir informació complexa a públics no experts. És per això que en Bismart formem als nostres professionals estadistes i sempre treballen juntament amb consultors experts en la transmissió d'informació complexa.

Una de les accions que surt d'aquesta relació és l'ús d'aquest vocabulari visual que ajuda a fomentar una millor elecció de gràfics i, en últim terme, acostar els experts en dades a les persones amb un coneixement estadístic bàsic.

Inspirat pel treball del Financial Times, SQLJason, ha creat la versió Power BI del vocabulari visual. A més, trobaràs alguns custom visuals més que li han semblat rellevants.

 Les eines més comunes de BI compten amb molts tipus de gràfics estàndard, que són senzills d'usar i poden ser molt útils en molts casos. No obstant això, a vegades, les necessitats d'informació del client requereixen la creació de gràfics personalitzats. Per a això existeixen altres eines que permeten un alt nivell de personalització a través de la il·lustració manual, com Adobe Illustrator. Aquestes eines tenen limitacions quant a la creació de gràfics personalitzats, ja que no permeten vincular múltiples atributs de les dades als elements gràfics. Una altra opció és la programació de visuals personalitzats, com la que es pot dur a terme a partir d'una biblioteca com D3.js o llenguatges declaratius com Vega, que ofereixen un gran control sobre la transformació de les dades a elements gràfics, però requereixen coneixements molt avançats de programació.

Una nova aproximació a la creació de gràfics personalitzats

Per a aconseguir un punt de trobada entre la personalització, la senzillesa i el nivell de coneixement necessari, Microsoft Research ha dut a terme un projecte de open source anomenat CharticulatorCharticulator és una eina que facilita la creació de visuals o gràfics personalitzats sense la necessitat d'escriure codi. Amb aquesta eina se superen les limitacions d'altres aproximacions que permeten aconseguir visuals molt bàsics o estan condicionades pels coneixements de programació del tècnic.

Coneix tots els detalles de de Charticulator

Aquests visuals mostren de manera explicativa la informació que s'amaga en el big data d'un negoci. No obstant aixòés molt important tenir la capacitat interpretativa suficient per a convertir aquesta informació en insightsTot això queda molt bonicperò quin la diferència entre dadesinformació i insights?

Les dades són els números, paraules, imatges, etc. sense tractar que l'empresa ha recopilat segons uns estàndards ben definits que estan relacionats amb els objectius empresarials de la companyia. Recopilar-los així i no tractar de reunir qualsevol tipus de dada sense reparar en el seu valor és molt important per a no acabar amb un volum de dades impossible de gestionar i de poc valor informacional.  

La informació són conjunts de dades que han estat tractats per a poder visualitzar-los en un format molt més simple, com poden ser les visualitzacions de dades, reports o dashboards. No obstant això, només amb informació no podem donar-nos per satisfets, sinó que hem d'interpretar-la per a aconseguir generar accions estratègiques de millora. Per a això existeixen els insights.

A Bismart hem desenvolupat una eina per a aquesta finalitat anomenada Indicators & Dimensions Definition Tool, que permet disposar d'un entorn on es poden documentessin la fase de definició indicadors i dimensions. A més, compta amb Bus Matrix, que ens permet saber per què dimensió podem analitzar cada indicador o a quins indicadors aplica cada dimensió. 

Aquesta eina acompanya en el procés de definició i alhora és una eina de documentació i de consulta. Compta amb una secció que fa les vegades de diccionari, així com d'una fitxa d'indicadors, on podem consultar tots els atributs que defineix l'indicador. En aquest apartat, poden filtrar-se els indicadors de manera que es pot delimitar la cerca segons l'àrea d'interès. L'eina també disposa d'una fitxa de dimensions on, una vegada més, podrem filtrar les dimensions segons l'àrea funcional i també veure les jerarquies que formen aquestes dimensions. A més, també podem veure des d'on s'obtenen les dades mostrades. Finalment, el Bus Matrix permet veure les capacitats d'anàlisis, és a dir, mostra per quina dimensió podem analitzar cada indicador i viceversa. Per exemple podem veure que a nivell de producte tenim els indicadors “success ràtio”, “number of salis orders” i “number of proposals”.

Mira el webinar Indicators & Dimensions Definition Tool

A més de Power BI, en Bismart som partners a Espanya de Zebra BI, una companyia que realitza visuals molt potents per a Power BI que afegeixen especial valor als dashboards de finances.

Sempre hem posat una especial atenció en què les nostres solucions de Power BI ofereixin una resposta adequada en tres eixos fonamentals: negoci, comunicació i qualitat tècnica. Per a això treballem sempre amb les millors plataformes i proveïdors, com Microsoft o, recentment, Zebra BIZebra BI és un proveïdor de referència de visuals de Power BI i Excel que permet visualitzar dades de manera clara, concisa, simple i atractiva. Fins i tot Microsoft els utilitza per al seu reporting intern!

Els visuals de Zebra BI són especialment ideals per als àmbits de finances, màrqueting i vendes. Permeten crear totes les gràfiques que un expert financer pugui necessitar per a explicar al detall el rendiment empresarial, ja que permet generar informes d'ingressos i guanys i pèrdues fàcils d'usar en Power BI amb subtotales, funció d'inversió de costos, columnes reordenables, gràfics de desviació automàtica, etc. Zebra BI Tables és, de llarg, la taula/matriu visual més potent de Power BI. Permet construir taules extremadament flexibles amb gràfics incrustats, expandir i contreure files, reordenar les columnes, fer càlculs de pèrdues i guanys, anàlisis de top N i molt més.

Així, amb la incorporació dels visuals de Zebra BI en les nostres solucions anem un pas més enllà en la visualització de dades i millorem encara més els nostres informes, principalment en l'àrea financera.

 

Els 10 millors Power BI Dashboards

Power BI ofereix una àmplia varietat d'opcions per a la creació i disseny de quadres de comandament, brindant a les empreses la capacitat de personalitzar els dashboards segons les seves necessitats empresarials. En Bismart, com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, usem Power BI per al desenvolupament dels nostres quadres de comandament i informes.

Ets fan dels quadres de comandament destacats de Power BI? Fa un temps Microsoft es va desfer dels quadres de comandament destacats, reemplaçant-los per dashboards favorits

Les organitzacions solen requerir múltiples quadres de comandament per a analitzar i fer un seguiment de diverses àrees de negoci, departaments, projectes o campanyes. Amb el temps, alguns dashboards poden tornar-se obsolets i es reemplacen per uns altres que s'adaptin millor a les demandes d'un mercat cada vegada més digital, multidimensional i tecnològic.

En aquesta línia, el nostre equip d'experts en business intelligence ha seleccionat els 10 millors quadres de comandament de Power BI, els quals enumerem a continuació. 

A més, hem creat un ebook dirigit als CEOs, que inclou els 15 quadres de comandament de Power BI imprescindibles amb exemples i una explicació de les mètriques que han d'incloure. També hem inclòs 5 quadres de comandament específics per a empreses dels sectors sanitari, hoteler, energètic, públic i minorista. No t'ho pots perdre!

Descarregar e-book

 

1. Quadre de comandament financer

Els quadres de comandament financers són indispensables per a qualsevol organització. Aquests dashboards inclouen els principals indicadors financers d'un negoci i exerceixen un paper fonamental en la supervisió de la salut econòmica de l'empresa.

Les mètriques i els indicadors de rendiment en un quadre de comandament financer poden variar segons la naturalesa i la lògica de negoci de cada organització. No obstant això, és comú trobar mètriques bàsiques com a ingressos previstos i reals, beneficis nets, costos previstos i reals, comptes per pagar, inventaris, entre altres.

2. Quadre de comandament de vendes

Els quadres de comandament de vendes són essencials per a qualsevol organització. Aquests dashboards s'utilitzen per a monitorar les vendes i la seva evolució en comparació amb períodes anteriors, i ajuden els directius a analitzar l'acompliment de l'equip de vendes de l'empresa.

A més de proporcionar informació sobre el rendiment general de les vendes, aquests quadres de comandament també inclouen dades específiques sobre grups de productes, canals de venda i segments de clients. Alguns poden oferir informació detallada sobre els ingressos generats per diferents regions, la rendibilitat de les vendes en zones geogràfiques específiques, o el retorn d'inversió de campanyes i promocions.

Aquests quadres de comandament solen incloure els KPIs que reflecteixen l'assoliment dels principals objectius de vendes de la companyia.

3. Indicators and Dimensions Definition Tool

Els indicadors de rendiment són fonamentals per a monitorar l'activitat empresarial. Si els indicadors no estan correctament definits i no s'enfoquen en les dades adequades, és probable que les estratègies empresarials es vegin afectades. Treballar amb informació incorrecta i un mesurament inadequat dels resultats obstaculitza el progrés.

En aquest context, els quadres de comandament dedicats a la gestió i publicació de les dades que defineixen els indicadors, dimensions i les seves relacions són extremadament rellevants.

Un quadre de comandament d'indicadors i dimensions proporciona un entorn analític, tant a nivell funcional com tècnic, que fomenta una comunicació adequada entre el departament de TU i les altres àrees funcionals de l'empresa.

Aquest tipus de quadre de comandament es tradueix en una major autonomia per a qualsevol membre de l'organització, ja que brinda un entorn on poden accedir a la informació clau per a monitorar l'activitat empresarial.

A més, aquest tipus de quadre de comandament ajuda a minimitzar els errors causats per l'ús incorrecte dels indicadors, optimitza els resultats de les reunions de seguiment i redueix el temps dedicat a l'elaboració d'informes.

 

indicators and dimensions definition dashboard by bismart

4. Quadre de comandament d'optimizació de costos

A més del clàssic quadre de comandament financer, algunes empreses van més enllà en implementar un quadre de comandament per a l'optimització de costos.

Aquests quadres de comandament es creen per a dur a terme projectes de reducció de costos i optimitzar la cadena de subministrament de les organitzacions.

Com? A través d'un quadre de comandament dedicat a l'optimització de costos, les empreses poden realitzar un seguiment de l'evolució dels seus costos, comparar-los amb dades històriques i analitzar el retorn d'inversió de tots els seus projectes.

Adoptar un quadre de comandament amb aquestes característiques permet als líders considerar totes les variables que afecten el rendiment financer, extreure conclusions i impulsar canvis transformadors.

5. Quadre de comandament de segmentació de clients

La segmentació de clients és una de les estratègies més importants en l'actualitat. Els quadres de comandament de segmentació permeten a les empreses estructurar el seu mercat i classificar als clients segons criteris establerts per a oferir-los solucions, productes, atenció i experiències personalitzades.

En els últims anys, els quadres de comandament de segmentació de clients han guanyat gran rellevància i s'han convertit en una eina imprescindible per a pràcticament tots els departaments de l'organització. Permeten als responsables de prendre decisions i impulsar accions establir prioritats, decidir en quins clients enfocar els seus esforços i definir millor les accions cap al mercat.

A més, aquest tipus de quadres de comandament són de gran ajuda per a conèixer millor als nostres clients, identificar àrees de millora i oportunitats de negoci, així com comprendre els punts de dolor que puguin tenir.

customer segmentation dashboard by bismart

6. Quadre de comandament del viatge del client

Seguint les tendències en estratègies de client, cada vegada més organitzacions paren esment al viatge del client o customer journey. Comptar amb un mapa que quantifiqui el viatge del client és la millor manera de millorar l'experiència del client, crear estratègies de captació i retenció personalitzades i, en definitiva, guiar als clients cap a la següent etapa del procés de compra.

Un quadre de comandament dedicat al viatge del client ha de representar gràficament l'embut de conversió, mapear les etapes del procés de compra dels clients i incloure els KPIs més rellevants del viatge del client.

 

7. Quadre de comandament d'anàlisi de marketing

En l'actualitat, gairebé totes les organitzacions compten amb un departament de màrqueting. Amb la creixent digitalització del sector empresarial, la importància del màrqueting ha augmentat. En aquest sentit, els quadres de comandament de màrqueting són una eina fonamental l'any actual.

Aquests quadres de comandament supervisen el rendiment dels esforços de màrqueting, reflectits en les campanyes de màrqueting, l'èxit de la generació de contingut, l'adquisició de nous contactes i el rendiment dels segments en cada canal de comunicació, entre altres aspectes.

Un dashboard de màrqueting eficaç ha d'incloure els coneixements més rellevants de l'estratègia de màrqueting de l'any i serveix com a guia principal perquè el Director de Màrqueting (CMO) de l'empresa pugui mesurar l'èxit de les activitats de màrqueting en un període determinat.

8. Quadre de comandament d'anàlisi de xarxes socials

Les xarxes socials s'han convertit en un dels canals de comunicació preferits per les empreses. En l'actualitat, les organitzacions que no compten amb un pla estratègic específic per a la generació de contingut en xarxes socials estan en desavantatge.

Els quadres de comandament d'anàlisi de xarxes socials inclouen les mètriques més rellevants relacionades amb les xarxes socials de cada empresa. Per descomptat, depenent del pla estratègic i la presència en xarxes socials de cada negoci, aquests quadres de comandament incorporaran diferents indicadors de rendiment.

No obstant això, qualsevol dashboard d'anàlisi de xarxes socials ha de servir com l'entorn òptim per a analitzar el rendiment dels continguts i les campanyes de comunicació en l'entorn digital. Estudiar el comportament de l'audiència i la relació entre la marca i el client en les xarxes socials també pot ser crucial en situacions de crisis i ajuda a les companyies a conèixer millor als seus clients i comprendre l'opinió de l'audiència en relació amb els seus productes i serveis..

9. Dashboard de rentabilitat de client

Una estratègia intel·ligent i efectiva per a segmentar la nostra cartera de clients se centra en la rendibilitat de cada client. En lloc de copiar el contingut anteriorment proporcionat, puc oferir-te una versió modificada que conserva el significat essencial però amb un enfocament i redacció diferents:

"Per a maximitzar l'eficiència i els resultats de les nostres accions comercials, és fonamental analitzar la rendibilitat dels nostres clients i segmentar-los adequadament. En aquest sentit, els quadres de comandament orientats a la segmentació de clients per rendibilitat estan emergint com a eines tecnològiques essencials que ajuden als equips de màrqueting, vendes i comercial a dirigir els seus esforços cap als clients adequats.

Aquests quadres de comandament permeten a les empreses alinear les seves estratègies comercials amb la rendibilitat dels clients, establir objectius de mercat, identificar clients estratègics, detectar clients d'alt risc o no rendibles, entre altres possibilitats il·limitades.

L'objectiu final d'aquests quadres de comandament és proporcionar suport als equips encarregats de les estratègies de client, augmentant la seva productivitat i ajudant-los a prendre decisions estratègiques més encertades.

abc client analysis dashboard by bismart

10. Hotel Management Dashboards

La pandèmia del COVID-19 ha tingut un impacte especialment negatiu en les empreses del sector turístic, especialment en aquelles la principal font de les quals d'ingressos prové del turisme.

Davant aquesta situació, les empreses hoteleres han començat a invertir en solucions tecnològiques que els permetin supervisar el rendiment de les seves activitats empresarials de manera exhaustiva, gestionar la crisi i trobar oportunitats malgrat la complexitat.

El Quadre de Comandament de Gestió d'Ingressos Hotelers és una eina basada en Power BI que proporciona un conjunt de serveis d'informació en un únic entorn. Això permet als directors de cadenes hoteleres i altres càrrecs directius consultar els indicadors de tots els seus hotels i àrees funcionals.

Aquest quadre de comandament integra la informació dispersa en diferents sistemes, brindant una visió integral del negoci hoteler. Proporciona als directors d'hotel totes les dades rellevants que necessiten, com a gestió d'ingressos, compres, vendes, finances, reputació, personal, activitat econòmica, trànsit web, trànsit aeri, etc. A més, incorpora anàlisis avançades i eines de predicció que permeten als gerents preveure l'ocupació, optimitzar les compres, i molt més.

Pantalla_Revenue_HMD

Les característiques d'un quadre de comandament útil

En l'actualitat, pràcticament totes les empreses utilitzen quadres de comandament per a realitzar un seguiment de la seva activitat. No obstant això, la majoria dels quadres de comandament emprats per les organitzacions es limiten a mostrar dades i informació sense aportar un veritable coneixement.

És comú confondre els termes dades, informació i coneixement, però és fonamental comprendre la diferència entre ells per a garantir que els nostres indicadors de rendiment i quadres de comandament brindin un valor significatiu.

Comencem per definir què és una dada. Una dada no és més que una representació simbòlica o descripció d'una situació o succés. En el context empresarial, les dades per si sols no transmeten cap missatge substancial.

Imaginem que un quadre de comandament mostra la següent dada: "Facturació: 5 milions d'euros". Aquesta dada, per si sol, no aporta cap missatge clar, ja que no coneixem a quina empresa correspon la facturació, el període de temps al qual es refereix ni disposem d'una referència per a comparar-la. Perquè una dada comuniqui un missatge rellevant, ha de ser complementat amb informació.

Ara, què és la informació? La informació consisteix en un conjunt de dades contextualitzades de manera que puguin proporcionar un missatge que contribueixi a l'adquisició de coneixement. En altres paraules, la informació té la capacitat de comunicar coneixement o aportar intel·ligència. En l'àmbit empresarial, la informació pot influir en els nostres judicis de valor o en la percepció que tenim sobre alguna cosa.

En resum, la informació és la connexió de les dades amb el seu context, i sempre ha d'aportar algun tipus de coneixement o intel·ligència significativa.

Finalment, el coneixement es refereix al conjunt de fets i informació adquirits per una persona a través de les seves experiències, educació i comprensió teòrica o pràctica d'una realitat. Perquè la informació es converteixi en coneixement, ha de ser útil per a la presa de decisions empresarials, servir com a eina de suport i fomentar la concreció d'accions efectives.

En aquest sentit, per a aconseguir quadres de comandament realment útils, és essencial anar més enllà de la mera exposició de dades. Hem d'enfocar-nos a proporcionar informació que estigui adequadament contextualitzada, i que, al seu torn, contribueixi al coneixement empresarial i recolzi la presa de decisions fonamentades.

 • En crear un quadre de comandament, és fonamental invertir temps a definir quina informació volem incloure i amb quin propòsit.
  A més, hem de seleccionar els indicadors de gestió més adequats en funció del que desitgem mesurar i la raó per la qual és rellevant per a nosaltres.
  És important implementar quadres de comandament que siguin pràctics i ens ajudin a prendre decisions concretes, ja sigui per a prevenir problemes o corregir-los. D'aquesta manera, podrem influir en els indicadors que mostrin anomalies o puguin ser perjudicials en el futur.
  Un bon quadre de comandament ha de ressaltar els punts crítics de l'empresa que sovint es troben ocults en les dades. Un panell de control eficaç és aquell que no obliga els executius a navegar per múltiples elements visuals o pantalles per a comprendre les causes d'un problema o d'un resultat negatiu. En canvi, el quadre de comandament ha de mostrar automàticament per què no estem complint un objectiu.

  En resum, per a desenvolupar un quadre de comandament efectiu hem de dedicar temps a definir la informació rellevant, triar els indicadors adequats, implementar un enfocament pràctic i revelar de manera clara els punts crítics. D'aquesta manera, aprofitarem al màxim el potencial del quadre de comandament per a prendre decisions i millorar contínuament l'empresa.

 

Dissseny d'un dashboard: Bones: pràctiques

Les empreses utilitzen les dades per a descobrir informació valuosa i obtenir idees sobre els seus clients, proveïdors, competidors i la seva pròpia activitat. És crucial que en prendre decisions estratègiques, la presentació de les dades promogui la comprensió d'aquests, la qual cosa facilita arribar a conclusions viables. Si les persones responsables de prendre decisions en una organització no poden entendre la informació en la qual han de basar les seves decisions, la recopilació i anàlisi de dades prèvies resulten inútils.

En aquest sentit, la creació de dashboards o quadres de comandament que millorin la comprensió i l'anàlisi de conjunts de dades és cada vegada més important. En la gestió i tractament de les dades, comptar amb coneixements tècnics és crucial per a crear gràfics i visualitzacions efectives, i així comunicar la informació que contenen aquestes dades a persones expertes en altres camps.

Descobreix els nostres 12 consells d'usabilitat per a crear quadres de comandament òptims utilitzant recursos visuals i presentar la informació de la millor manera possible.

 1. Utilització de mètriques comunes i personalitzades: Un dashboard empresarial efectiu ha d'incloure tant mètriques comunes i generals que són rellevants per a qualsevol tipus de negoci, sense importar el seu sector o model de negoci, com a mètriques personalitzades que siguin específiques i significatives per a la nostra pròpia empresa. Aquestes mètriques personalitzades ens permeten avaluar fets i dades rellevants sobre el funcionament de la nostra companyia de manera precisa.

 2. Promoure la comprensió de les dades a través de visualitzacions i gràfics: En dissenyar dashboards, especialment aquells dirigits a persones no tècniques o no familiaritzades amb el treball de dades, és essencial presentar la informació de la manera més comprensible possible. Això implica utilitzar gràfics i visualitzacions que representin les dades de manera visual, de manera que qualsevol persona pugui entendre'ls.

  Per exemple, Power BI ofereix la capacitat de crear visualitzacions dinàmiques i interactives, la qual cosa facilita la democratització de les dades. En Bismart, com a empresa associada a Power BI de Microsoft, desenvolupem les nostres solucions utilitzant aquesta eina.
  y visualizaciones que representen los datos de forma visual, de manera que cualquier persona pueda entenderlos.  A més, Zebra BI proporciona opcions avançades de visualització per a Power BI i Excel.

   1. Considerar al públic objectiu. En crear un panell de control, és crucial tenir en compte a qui va dirigit. Els panells de control financers seran diferents als del departament de mrqueting, i els dashboards d'anàlisi interna probablement són diferents dels que es presenten a un client.A més, és important tenir en compte el context. No és el mateix consultar un panell de control tranquil·lament en una oficina que veure'l en un dispositiu mòbil entre reunions, o presentar-lo davant l'equip directiu. És necessari considerar el context en el qual es visualitzarà per a ressaltar les dades rellevants, adaptar la versió mòbil, entre altres aspectes. També és fonamental comprendre el propòsit del panell de control per a triar les millors visualitzacions i la distribució adequada.

 3. Destacar la informació clau. Encara que tots els gràfics en un panell de control proporcionen informació, existeixen dades que resumeixen informació clau. En aquests casos, es recomana utilitzar una tipografia i una grandària adequats per a ressaltar-los a primera vista. A més, en mostrar números, és aconsellable arrodonir les xifres en la mesura que sigui possible. Per exemple, si la facturació total és de 14,089,323.98€, mostrar simplement 14.1M€ resultarà més efectiu. En cas de necessitar el número exacte, l'usuari interessat sempre pot accedir a la font d'informació.

 4. Considerar l'ordre de lectura dels gràfics. En la cultura occidental, la direcció de lectura predeterminada és d'esquerra a dreta. És important tenir això en compte en organitzar les visualitzacions, tant en termes de facilitat de lectura com en l'ordre en el qual es desitja presentar la informació.

 5. Definir una paleta de colors. En crear un panell de control eficaç, és necessari tenir en compte el disseny visual. L'objectiu no és només que sigui estèticament atractiu, sinó que la informació sigui comprensible i la disposició dels elements faciliti la seva lectura. Els colors són una eina poderosa per a millorar la comprensió dels gràfics. No obstant això, utilitzar massa o molt pocs colors pot ser contraproduent i dificultar la comprensió i navegació del panell de control. És important definir una paleta de colors que permeti comprendre fàcilment les dades sense convertir-se en una sobrecàrrega de colors. A més, adaptar els colors a la marca, especialment quan es treballa per a un client, sempre és una bona idea.

 6. Mantenir consistència en els intervals de temps. Els rangs de dates utilitzats en el panell de control han de ser coherents i tenir sentit segons les dades presentades. A més, han d'estar correctament etiquetats, ser llegibles i presentats de manera clara.

 7. Utilitzar l'espai estratègicament. A vegades, no és possible reduir la quantitat d'informació en el panell de control. En aquests casos, és recomanable aprofitar les funcionalitats d'expansió d'informació que ofereix Power BI. D'aquesta manera, el panell de control no estarà sobrecarregat, però continuarà incloent tota la informació necessària.

 8. Mantenir consistència. Per a la creació de panells de control periòdics, que s'han de generar amb una certa freqüència, és recomanable mantenir les mateixes mètriques en la mesura que sigui possible. Per exemple, en panells de control de rendiment empresarial, fer canvis freqüents en els indicadors dificultaria el seguiment de l'evolució de l'activitat i seria contraproduent. A més, és important mantenir una certa uniformitat en els càlculs i en la presentació de la informació.

 9. Mantenir consistència en les mètriques utilitzades, els colors, les visualitzacions, els gràfics, els títols i la disposició de la informació és sempre més apropiat.

 10. Narració d'històries (Storytelling). Un panell de control òptim és aquell que conta una història. Aprofitar les capacitats tecnològiques de les eines de creació per a aplicar la narració d'històries ens permetrà desenvolupar panells de control més poderosos, emotius i inspiradors. En última instància, l'objectiu d'un panell de control no és només representar informació, sinó també inspirar a uns altres a prendre decisions informades que impulsin el negoci. En aquest sentit, les històries sempre estan al nostre favor i ens ajuden a comunicar missatges de manera més significativa. Per a crear un quadre de comandament que conti una història, és fonamental tenir clar què desitgem transmetre i subordinar el text, les dades i les visualitzacions a la nostra història.

  A més, cada negoci és únic i, per tant, cada panell de control també hauria de ser-ho. En crear un panell de control, és important tenir en compte la lògica del negoci. Aplicar la lògica del negoci als criteris de contingut, visualització, ordre de la informació i aspectes destacats ens ajudarà a aconseguir una lectura més accessible i adaptada al públic objectiu del panell de control.

 11. Validar la usabilitat amb el públic objectiu. La millor manera de saber si un panell de control és adequat o no és validar-lo amb els usuaris finals o el públic objectiu. Ningú millor que ells podrà identificar els aspectes a millorar, avaluar la llegibilitat de la informació i brindar consells sobre possibles millores.

  A Bismart, comptem amb un equip d'experts en la creació de panells de control empresarials en diverses àrees temàtiques. Ens especialitzem en anàlisi de dades i intel·ligència empresarial per a ajudar les empreses a convertir les dades en coneixements i oferim solucions que milloren la seva productivitat. Si necessites ajuda o tens alguna pregunta, no dubtis a contactar-nos! 

 

Què fem a Bismart? Els nostres quadres de comandament

los-10-mejores-power-bi-dashboards-2021

Des de Bismart implantem solucions de quadres de comandament i dashboards que no sols solucionen els inconvenients descrits, sinó que a més es caracteritzen pels següents aspectes de gran valor:

 • Solució global: portfolio de serveis que contempla tots les activitats necessàries per a una conceptualització, implantació i manteniment reeixits.
 • Interfície d'usuari molt cuidada: apliquem criteris de disseny i usabilitat que ajudin a un fàcil ús i compressió dels informes del quadre de comandament/dashboard gràcies a elements de disseny altament visuals, atractius i interactius.
 • Aproximació top-down: facilitant en primera instància el seguiment i anàlisi dels fets més rellevants per a després aprofundir en els detalls per a una millor anàlisi i diagnòstic.
 • Anàlisi predictiva: gràcies a l'anàlisi predictiva podem detectar la projecció o tendència que seguiran els nostres resultats. D'aquesta manera podem anticipar-nos a possibles problemes i prendre les mesures preventives adequades.
 • Model de dades en clau de negoci: Els models de dades han deixat de ser un component merament tècnic per a ser usats pels usuaris per a la realització d'informes ad hoc o noves anàlisis. Perquè això sigui possible és clau que els diferents elements dels models de dades (dimensions, taules, indicadors, mesures, resultats...) parlin en clau de negoci i no tècnica.
 • Facilitar l'entrada  de dades que no estan informatitzats com poden ser els objectius o pressupostos.
 • Generació d'alarmes  que avisen als usuaris clau de resultats anòmals o fets rellevants.
 • Solució tecnològica adequada a cada necessitat. Des de solucions basades en Power BI —Bismart és una de les poques empreses partner Power BI de Microsoft a Espanya— fins a completes solucions. Data warehouse i Business Intelligence amb Anàlisi Predictiva i BigData.

 

Hotel Management Dashboards

Bismart disposem d'una solució analítica basada en un conjunt de quadres de comandament específicament dissenyats per a cadenes hoteleres. Es tracta d'un entorn que ofereix una visió de 360è de l'activitat, operacions, processos i altres indicadors de rendiment d'un hotel.

Es tracta d'una una solució adaptable i escalable que s'ajusta a les necessitats específiques de cada hotel. Es basa en un model de dades i conjunt d'informes preconfigurados que es poden integrar i personalitzar amb fonts de dades internes i externes, brindant una visió integral de les operacions hoteleres. Aquesta solució completa es caracteritza pel seu alt nivell de personalització, implementació ràpida i baix cost d'adquisició.

La solució consta de diversos mòduls que abasten totes les àrees de l'empresa:
 

 1. Revenue: Permet analitzar dades històriques de l'hotel, interpretar tendències i calcular pronòstics per a vendre les unitats hoteleres de manera efectiva a través dels canals adequats, tenint en compte preu, ocupació i ingressos. També ofereix la possibilitat d'enriquir les dades amb informació climàtica, festivitats, esdeveniments, etc.

 2. Vendes: Aquest mòdul facilita un seguiment més precís del pressupost i l'anàlisi de les vendes, incloent-hi preu, ocupació i ingressos. Permet monitorar l'evolució de les vendes, comparar amb l'any anterior i el pressupost, desglossats per hotel, segments de clients, temporada, canal de distribució, entre altres.

 3. Finances: Proporciona un seguiment dels estats financers a través d'informes de pèrdues i guanys, balanços, fluxos d'efectiu i indicadors financers i operatius. Això permet una anàlisi més profunda de les finances operatives i estructurals.

 4. Compres: Amb aquest mòdul es pot realitzar un seguiment i control de les compres, costos i nivells d'inventari per a una millor previsió de necessitats, eficiència en els costos i capacitat de negociació amb proveïdors. Permet realitzar anàlisi per hotel, proveïdor o centre de costos.

 5. Recursos humans: Aquest mòdul realitza un seguiment i anàlisi dels principals indicadors relacionats amb el personal, com a empleats per hotel, habitació, departament, tipus de contracte, etc. A més, ofereix informació sobre costos salarials, rotació de personal, ausentismo i productivitat.

 6. Gestió de la reputació: El mòdul de notorietat permet analitzar la reputació i presència en mitjans digitals dels hotels, incloent-hi qualificacions generals i per àrees o departaments, comparatives entre hotels i evolució de la reputació.

 7. Màrqueting: Aquest mòdul permet realitzar una segmentació de clients i inclou anàlisis de dades com a visió general, anàlisi RFM (Recencia, Freqüència, Monetització) i comparatives, canal d'adquisició i KPIs (Key Performance Indicators).

  Aquests panells de control ofereixen una solució integral per a la gestió de la indústria hotelera, brindant informació rellevant i ajudant en la presa de decisions estratègiques

👉 Si vols més informació sobre Hotel Management Dashboards, no et perdis el webinar en el qual Víctor Rocabert, director comercial de Bismart, explica com funciona la solució:

 

Next Generation Dashboards: Quadres de comandament més intel·ligents

En l'actualitat, els quadres de comandament han evolucionat significativament des de la revolució del quadre de comandament integral proposta per Kaplan i Norton en els anys 90. Les necessitats empresarials han canviat i els quadres de comandament d'última generació s'han convertit en una eina essencial per al funcionament reeixit de qualsevol negoci. Aquests nous dashboards van més enllà del simple monitoratge de l'activitat empresarial i aprofiten les capacitats tecnològiques actuals, com la intel·ligència artificial, el machine learning i l'anàlisi predictiva.

Cridem "next generation dashboard" a aquell quadre de comandament que s'adapta a les exigències informatives i de control de les organitzacions contemporànies. Aquests dashboards compten amb capacitats analítiques avançades, centrant-se especialment en l'anàlisi en temps real i l'anàlisi predictiva. Utilitzen el potencial del Big Data per a gestionar grans quantitats d'informació i proporcionar una visió estratègica de la realitat empresarial. A més de mostrar indicadors de rendiment, aquests quadres de comandament permeten als executius aprofundir en les dades mitjançant funcions de descobriment.

A Bismart, ens enfoquem a desenvolupar quadres de comandament que brindin als empresaris la capacitat de prendre decisions estratègiques informades de manera fàcil, ràpida i segura. Els nostres dashboards ofereixen una visió integral de l'estat del negoci mitjançant un enfocament top-*down, on la informació clau es presenta de manera destacada. A més, incorporem dinàmiques d'indagació que generen insights i intel·ligència, permetent als executius endinsar-se en el nucli de la seva activitat, descobrir motius darrere de les dades i realitzar cerques precises sobre informació específica.

Els nostres quadres de comandament s'actualitzen automàticament, assegurant que les dades, els insights i els indicadors de rendiment estiguin sempre actualitzats per a recolzar la presa de decisions basades en dades en temps real. A més, considerem tant el passat com el present, permetent als responsables de l'anàlisi de dades consultar informació històrica i realitzar comparacions entre períodes de temps. L'aplicació de la intel·ligència artificial ens permet oferir capacitats d'anàlisi predictiva, la qual cosa ajuda a les empreses a prendre decisions basades en tendències futures, optimitzar la planificació, reaccionar ràpidament als canvis, identificar i resoldre problemes potencials i anticipar oportunitats de negoci.

A més, els nostres quadres de comandament s'integren amb plataformes d'aprenentatge automàtic o machine learning per a millorar l'eficiència en la presa de decisions. Estem compromesos a satisfer les necessitats informatives de les organitzacions del futur i proporcionar quadres de comandament avançats que impulsin l'èxit empresarial.

Les capacitats i funcions avançades d'un quadre de comandament d'última generació

A Bismart, com a experts en el desenvolupament de solucions d'intel·ligència empresarial i col·laboradors de Microsoft com a empresa partner de Power BI, ens dediquem a crear quadres de comandament que s'adaptin a les necessitats específiques de la nova era del coneixement empresarial. Els nostres quadres de comandament i solucions d'intel·ligència empresarial compleixen amb els següents criteris:

Solució integral: Els nostres dashboards s'implementen juntament amb un conjunt complet de serveis que garanteixen una implantació adequada, cohesió, ús i manteniment òptims de l'eina.

Usabilitat: En Bismart, apliquem criteris de disseny eficients per a assegurar una usabilitat òptima dels nostres quadres de comandament. Això significa que qualsevol membre d'una empresa pot consultar, navegar, realitzar cerques detallades, extreure conclusions i prendre decisions basades en el dashboard.

Model de dades centrat en el negoci: En l'actualitat, els models de dades ja no són exclusius de perfils tècnics. En Bismart, ens assegurem que qualsevol usuari pugui utilitzar els models de dades per a realitzar anàlisis o crear informes. La nostra metodologia i enfocament garanteixen que els elements del model de dades (dimensions, taules, indicadors, mesures, resultats, etc.) siguin comprensibles des d'una perspectiva empresarial.

Enfocament top-*down: Dissenyem i desenvolupem els nostres quadres de comandament de manera que, en primer lloc, es pugui realitzar un seguiment i anàlisi dels fets més rellevants de l'activitat empresarial. Després, es faciliti la realització d'anàlisi en profunditat amb un enfocament diagnòstic.

Intel·ligència en temps real: Els nostres quadres de comandament s'actualitzen automàticament amb les dades més recents per a facilitar la presa de decisions en temps real. A més, incorporem un sistema de notificacions i alarmes que alerta als usuaris sobre resultats inusuals o esdeveniments importants.

Anàlisi predictiva: Els nostres dashboards integren capacitats d'anàlisi predictiva, la qual cosa els permet informar sobre les projeccions i tendències futures dels resultats empresarials. Això permet als alts executius anticipar-se a possibles problemes i prendre mesures preventives adequades.

Integració de dades no estructurades: Els nostres quadres de comandament tenen la capacitat d'integrar dades no estructurades, com a objectius empresarials o pressupostos, per a proporcionar una visió completa de la realitat empresarial.

En resum, l'entorn empresarial actual cada vegada més complex demanda quadres de comandament amb funcionalitats i capacitats avançades. A través del modelatge de dades centrada en el negoci, l'enfocament top-*down, les actualitzacions automàtiques i la integració d'intel·ligència artificial, nostres next generation dashboards satisfan les necessitats empresarials de la nova era.


T'interessa aprofitar les capacitats d'un quadre de comandament d'última generació?

Contacta amb nosaltres